joi

Verbe neregulate în germană

Care sunt verbele neregulate din limba germană?
Mai jos regăsiți o listă care cuprinde 191 de verbe neregulate din limba germană.
În măsura în care timpul mi-o permite, am să realizez postări care să conțina conjugările pentru fiecare în parte. Pentru cele mai importante, verbele modale, am creat postări cu conjugările acestora. Le regăsiți în listă...

Laufen - verb neregulat in limba germana
laufen - lief -gelaufen
Cum se conjugă verbele neregulate în germană?
Simplu! Mai jos aveti link-urile lecțiilor din care veți învăța cum să conjugați verbele neregulate la toate timpurile modurilor indicativ, conjunctiv și forma perifrastică (condiționalul).

Indicativ
- prezent
- imperfect
- perfect
- mai mult ca perfect
- viitor
- viitor anterior
Conjunctiv
- prezent
- imperfect
- perfect
- mai mult ca perfect
- viitor
- viitor anterior
Condiționalul
- condițional I
- condițional II

Pentru ca noțiunile să fie complete, găsiți aici formarea participiului.

Lista cuprinde, pe lângă cele trei forme de bază (infinitiv, imperfect și participiu perfect), următoarele informații:
 • infinitivul verbelor care prezintă și o conjugare regulată este precedat de R, indiferent dacă forma regulată se deosebește de cea neregulată în ce privește valența sau sensul;
 • formele arhaice sau prețioase sunt precedate de semnul plus;
 • modificarea vocalei din rădăcină la persoanele a 2-a și a 3-a singular prezent este notată în paranteză , după infinitiv;
 • vocala din rădăcina imperfectului (preteritului) subjonctiv (conjunctiv) urmează preteritul în cazul formelor deosebite;
 • participiul 2 al verbelor care formează perfectul cu auxiliarul sein este precedat de IST. Auxiliarul HAT apare numai când cele doua verbe se folosesc alternativ; 
 • lista conține și verbele regulate a căror conjugare prezintă diverse particularități.

In această listă veți găsi un total de 191 de verbe neregulate din limba germană.
Dacă am omis ceva, va rog să-mi lăsați un comentariu!

Lista verbe neregulate germană
Traducere Infinitiv Imperfect Participiu II
a (se) coace backen (bäckt) buk (+ ü) gebacken
a porunci befehlen (befiehlt) befahl (+ ö) befohlen
a incepe beginnen begann (+ ä/ö) begonnen
a mușca beißen biß gebissen
a (se) ascunde bergen (birgst) barg (+ ä) geborgen
a crapa bersten (birst) barst (+ ä) (ist) geborsten
a îndupleca (r) bewegen bewog (+ ö) bewogen
a îndoi biegen bog (+ ö) (ist/hat) gebogen
a oferi bieten bot (+ ö) geboten
a lega binden band (ä) gebunden
a ruga bitten bat (ä) gebeten
a sufla blasen (bläst) blies geblasen
a rămâne bleiben blieb (ist) geblieben
a prăji braten (brät) briet gebraten
a rupe brechen (bricht) brach (ä) gebrochen
a arde brennen brannte (+ e) gebrannt
a aduce bringen brachte (ä) gebracht
a gândi denken dachte (ä) gedacht
a angaja (r+) dingen dingte gedungen
a treiera dreschen (drischt) drosch (+ ö)
drasch (+ ä)
gedroschen
a pătrunde dringen drang (+ ä) (ist/hat) gedrungen
a putea dürfen (darf) durfte (+ ü) gedurft
a primi empfangen (empfängt) empfing empfangen
a (se) recomanda empfehlen (empfiehlt) empfahl (+ ä/ö) empfohlen
a simți empfinden empfand (ä) empfunden
a (se) stinge erlöschen (erlischt) erlosch (+ ö) (ist) erloschen
a (se) înspăimânta

(r) erschrecken
(erschrickt)
erschrak (ä) (ist) erschrocken
a mânca essen (ißt) aß (ä) gegessen
a merge fahren (fährt) fuhr (ü) (ist/hat) gefahren
a cădea fallen (fällt) fiel (ist) gefallen
a prinde fangen (fängt) fing gefangen
a lupta fechten (ficht) focht (+ ö) gefochten
a găsi finden fand (ä) gefunden
a împleti flechten (flicht) flocht (+ ö) geflochten
a zbura fliegen flog (ö) (ist/hat) geflogen
a fugi (de ceva) fliehen floh (+ ö) (ist) geflohen
a curge fließen floß (+ ö) (ist) geflossen
a întreba (r+) fragen frug (ü) gefragt
a consuma fressen (frißt) fraß (ä) gefressen
a congela frieren fror (ö) (ist/hat) gefroren
a fermenta (r) gären gor (+ ö) (ist/hat) gegoren
a naște

gebären
gebärt
gebiert
gebar (ä) geboren
a da geben (gibt) gab (ä) gegeben
a prospera gedeihen gedieh (ist) gediehen
a merge gehen ging (ist) gegangen
a reuși gelingen gelang (ä) (ist) gelungen
a fi necesar gelten (gilt) galt (ä) gegolten
a recupera genesen genas (ä)
genoß (ö)
(ist) genesen
genossen
a ajunge geraten (gerät) geriet (ist) geraten
a se întampla geschehen (geschieht) geschah (ä) (ist) geschehen
a câștiga gewinnen gewann (+ ä/ö) gewonnen
a turna gießen goß (+ ö) gegossen
a netezi gleichen glich geglichen
a patina (r) gleiten glitt (ist) geglitten
a mocni (r) glimmen glomm (+ ö) geglommen
a săpa graben (gräbt) grub (ä) gegraben
a apuca greifen griff gegriffen
a avea haben (hast, hat) hatte (ä) gehabt
a (se) opri halten (hält) hielt gehalten
a atârna (r) hängen hing gehangen
a ciopli (r) hauen hieb gehauen
a ridica heben hob (ö) gehoben
a (se) numi heißen hieß geheißen
a ajuta helfen (hilft) half (+ ä/ü) geholfen
a cunoaște kennen kannte (+ e) gekannt
a (se) cățăra (r+) klimmen klomm (ö) geklommen
a răsuna klingen klang (ä) geklungen
a strânge kneifen kniff gekniffen
a veni, a merge kommen kam (ä) (ist/hat) gekommen
a ști, a putea können (kann) konnte (ö) gekonnt

krichen kroch (ö) (ist) gekrochen
a umple

laden
(lädt/ladete)
lud (ü) geladen
a lăsa lassen (läßt) ließ gelassen
a alerga laufen (läuft) lief (ist) gelaufen
a tolera leiden litt gelitten
a împrumuta leihen lieh geliehen
a citi lesen (liest) las (ä) gelesen
a sta culcat liegen lag (ä) gelegen
a minți lügen log (+ ö) gelogen
a măcina mahlen mahlte gemahlen
a evita meiden mied gemieden
a mulge (r) melken molk (+ ö) gemolken
a măsura messen (mißt) maß (+ ä) gemessen
a eșua mißlingen mißlang (ä) (ist) mißlungen
a plăcea mögen (mag) mochte ö gemocht
a trebui müssen (muß) mußte (ü) gemußt
a apuca nehmen (nimmt) nahm (ä) genommen
a numi nennen nannte (+ e) genannt
a fluiera pfeifen pfiff gepfiffen
a cultiva (r+) pflegen pflog (ö) gepflogen
a lăuda preisen pries gepriesen
a umfla (r) quellen (quillt) quoll (+ ö) (ist) gequollen
a sfătui raten (rät) riet geraten
a freca reiben rieb gerieben
a rupe reißen riß (ist/hat) gerissen
a călări reiten ritt (ist/hat) geritten
a alerga rennen rannte (+ e) (ist) gerannt
a mirosi riechen roch (+ ö) gerochen
a lupta ringen rang (+ ä/ö) gerungen
a curge rinnen rann (+ ä/ö) (ist) geronnen
a chema rufen rief gerufen
a săra (r) salzen salzte gesalzen
a (se) îmbata saufen (säuft) soff (+ ö) gesoffen
a aspira (r) saugen sog (+ ö) gesogen
a crea (r) schaffen schuf (ü) geschaffen
a răsuna (r) schallen scholl (+ ö) (hat/ist) geschollen
a despărți scheiden schied (hat/ist) geschieden
a străluci scheinen schien geschienen
a defeca scheißen schiß geschissen
a mustra schelten (schilt) schalt (+ ä/ö) gescholten
a tăia (r) scheren schor (+ ö) geschoren
a împinge schieben schob (+ ö) geschoben
a lansa schießen schoß (+ ö) geschossen
a jupui (r+) schinden schund (ü) geschunden
a dormi schlafen (schläft) schlief geschlafen
a bate schlagen (schlägt) schlug (ü) geschlagen
a aluneca schleichen schlich (ist) geschlichen
a lustrui (r) schleifen schliff geschliffen
a toci (r+) schleißen schliß geschlissen
a închide schließen schloß (ö) geschlossen
a înghiti schlingen schlang (+ ä) geschlungen
a azvârli schmeißen schmiß geschmissen
a topi (r) schmelzen (schmilzt) schmolz (+ ö) (hat/ist) geschmolzen
a sforăi (r+) schnauben schnob (ö) geschnoben
a tăia schneiden schnitt geschnitten
a scrie schreiben schrieb geschrieben
a striga schreien schrie geschrien
a păși schreiten schritt (ist) geschritten
a tăcea schweigen schwieg geschwiegen
a umfla (r) schwellen (schwillt) schwoll (+ ö) (ist) geschwollen
a pluti schwimmen schwamm (+ ä/ö) (ist/hat) geschwommen
a reduce schwinden schwand (+ ä) (ist) geschwunden
a vibra schwingen schwang (+ ä) geschwungen
a jura (r) schwören schwor (ö)
schwur (ü)
geschworen
a vedea sehen (sieht) sah (ä) gesehen
a fi sein (ist) war (ä) (ist) gewesen
a trimite (r) senden sandte (e) gesandt
a fierbe (r) sieden sott (+ ö) gesotten
a cânta singen sang (ä) gesunden
a (se) scufunda sinken sank (ä) (ist) gesunken
a cugeta sinnen sann (+ ä/ö) gesonnen
a ședea sitzen saß (ä) gesessen
a trebui sollen (soll) sollte gesollt
a crăpa (r) spalten spaltete gespalten
a scuipa speien spie gespien
a unelti spinnen spann (+ ä/ö) gesponnen
a vorbi sprechen (spricht) sprach (ä) gesprochen
a încolti sprießen sproß (+ ö) (ist) gesprossen
a sări springen sprang (ä) (ist) gesprungen
a înțepa stechen (sticht) stach (+ ä) gestochen
a planta (r) stecken stak (+ ä) gesteckt
a sta (în picioare) stehen stand (ä / ü) gestanden
a fura stehlen (stiehlt) stahl (+ ä) gestohlen
a urca steigen stieg (ist) gestiegen
a muri sterben (stirbt) starb (+ ü) (ist) gestorben
a zbura stieben stob (+ ö) (ist) gestoben
a duhni stinken stank gestunken
a împinge stoßen (stößt) stieß (hat/ist) gestoßen
a anula streichen strich (hat/ist) gestrichen
a certa streiten stritt gestritten
a purta tragen (trägt) trug (ü) getragen
a lovi treffen (trifft) traf (ä) getroffen
a mâna treiben trieb (hat/ist) getrieben
a păși treten (tritt) trat (ä) (hat/ist) getreten
a curge (r) triefen troff (+ ö) getroffen
a bea trinken trank (ä) getrunken
a înșela trügen trog (+ ö) getrogen
a face (o activitate) tun (tut) tat (ä) getan
a strica verderben (verdirbt) verdarb (ü) (hat/ist) verdorben
a supăra verdrießen verdroß (+ ö) verdrossen
a uita vergessen (vergißt) vergaß (ä) vergessen
a pierde verlieren verlor (+ ö) verloren
a stinge (r) verlöschen (verlischt) verlosch (+ ö) (ist) verloschen
a crește (r) wachsen (wächst) wuchs (ü) (ist) gewachsen
a spăla waschen (wäscht) wusch (ü) gewaschen
a țese (r) weben wob (+ ö) gewoben
a devia (r) weichen wich (ist) gewichen
a spoi weisen wies gewiesen
a întoarce (r) wenden wandte (e) gewandt
a câștiga werben (wirbt) warb (+ ü) geworben
a (se) face werden (wirst, wird) wurde (ü) (ist) geworden
a arunca werfen (wirft) warf (ü) geworfen
a cântări (r) wiegen/wägen wog (ö) gewogen
a suci winden wand (+ ä) gewunden
a cunoaște wissen (weiß) wußte (ü) gewust
a vrea wollen (will) wollte gewollt
a stoarce wringen wrang (+ ä) gewrungen
a acuza zeihen zieh geziehen
a extrage ziehen zog (ö) (hat/ist) gezogen
a sili zwingen zwang (ä) gezwungen

Abonează-te la newsletter-ul

Germana Online

24 de comentarii:

 1. Anonim22:09

  de cand cautam o lista cu verbe neregulate germane... o sa puneti si conjugarile la ele? multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Salut si multumesc pentru ca ne-ai scris!
   Conjugarile pentru verbele de mai sus sunt in lucru, scopul nostru este ca intr-un final sa realizam conjugarile pentru toata lista. Tschüss!

   Ștergere
 2. Anonim12:59

  Felicitari! Ati realizat o munca extrem de folositoare. Am incercat sa invat limba germana participand la diverse cursuri in strainatate, dar stilul de predare este haotic si nu exista reguli de invatare, ceea ce pentru mine este de neconceput. Modul in care dvoastra explicati e foarte clar si usor de inteles. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc pentru aprecieri! Incerc pe cat posibil sa realizez materiale cat mai clare si usor de urmarit de toata lumea, indiferent de nivelul de pregatire.
   Sper ca intr-un final sa pot acoperi toate subiectele limbii germane, astfel incat sa fac din acest site o sursa de referinta in studiul acestei limbi.
   Tschüss!

   Ștergere
 3. Salut !

  La verbul geben, forma de la imperfect ai tastat-o gresit, este "gab" in loc de "bag".

  Spor la treaba !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc pentru atentionare! Am modificat gresala sesizata.

   Daca mai observati ceva inadvertente va rog sa-mi sesizati. Tot materialul prezentat pe acest blog este editat manual si conceput de la zero. Tocmai din aceste cauze astfel de greseli sunt inerente.

   Tschüss!

   Ștergere
 4. irina17:04

  Super blog, ma bucur ca v-am gasit. Fac un curs de invatare a limbii germane in De si e criminal, fara reguli, fara nimic :(. Super treaba!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ma bucur ca-ti place, sper ca ai sa gasesti aici toate informatiile de care ai nevoie.
   Cand ai timp, poate ne impartasesti si noua cateva impresii despre De in general, despre cursuri in special. Poate facem impreuna un articol de informare pentru cititori...

   Tschüss!

   Ștergere
 5. Anonim20:33

  Ai gresit la tastat . In loc de "a dormi" ai scris "a dromi". Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am corectat! Multumesc pentru atentionare!
   Spor la invatat!

   Tschüss!

   Ștergere
 6. Anonim10:40

  Salutare...multumesc de materiale, ajuta foarte mult...numai ca toate verbele in limba germana la participiul II se formeaza cu ajutorul verbelor Haben/Sein...asa ca ar fi fost mult mai bine sa fi fost deja cu aceste verbe dar multumim si pt ce este...Tschüss

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Salut!

   Perfectul se formeaza cu Haben sau Sein, nu participiul.
   Informatia la care faci referire este deja trecuta in tabel. In observatiile dinaintea listei, am specificat urmatoarele:

   "participiul 2 al verbelor care formeaza perfectul cu auxiliarul sein este precedat de IST. Auxiliarul HAT apare numai cand cele doua verbe se folosesc alternativ"

   Deci, unde nu apare nimic in fata participiului 2 = perfectul cu Haben.
   Unde apare Ist = perfectul cu Ist
   Unde apar ambele = se pot folosi, alternativ, ambele.

   PS. Formarea participiului: http://invatgermanaonline.blogspot.ro/2013/07/participiu-germana.html

   Multumesc pentru comentariu. Te mai astept pe acest blog!

   Tschüss!

   Ștergere
  2. Anonim13:44

   http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=21
   La asta ma refeream....aici participiul e cu verbele ajutatoare

   Ștergere
  3. Am inteles la ce te referi. Multumesc pentru sugestie. O sa modific in viitorul apropiat lista conform observatiei tale.

   Tschüss!

   Ștergere
 7. Mi se pare că e hat/ist* gebrochen.

  RăspundețiȘtergere
 8. Anonim15:03

  Buna, cred ca este o greseala la verbul a lovi - tradus ca si treffen aici in lista.

  RăspundețiȘtergere
 9. Anonim15:07

  a castiga iar cred ca nu e werben.

  RăspundețiȘtergere
 10. Anonim17:40

  Ar fi benefic (parerea mea) daca alaturi de aceste verbe s-ar pune care se folosesc cu SEIN si care cu HABEN, cred ca ar fi util avand in vedere numarul mare de verbe.
  Multumesc si spor la invatat!

  RăspundețiȘtergere
 11. Anonim03:22

  Invat lb germana la un curs, dar nu se explica pe intelesul celor care o iau de la zero. Am gasit acest site cu explicatii mai pe intelesul meu care sa ma ajute. Am cautat explicatii si despre negatia substantivelor si a verbelor, dar nu am gasit. Reguli pt der, die, das nu sunt, nu le pot retine fara o regula.
  Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 12. Anonim18:31

  Daca le-ati putea posta si in format pdf pt a putea fi downloadate ar fi perfect. Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 13. Anonim16:28

  Danke schone !

  RăspundețiȘtergere
 14. Anonim13:51

  Verbul krichen nu are traducere in limba romana in tabelul de mai sus. Cred ca forma corecta este: kriechen, si atunci traducerea ar fi: a (se) târâ/furișa/linguși.

  RăspundețiȘtergere

Ce părere ai despre această lecție?